ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนแปรงสีฟันไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทำความสะอาด Oral-B ของคุณเพื่อต่ออายุการรับประกันพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งปี

เมื่ออิงตามข้อมูลหมายเลขประเภทของคุณ แปรงสีฟันของคุณควรเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้:

  โปรดทราบว่าสีของด้ามจับและ/หรืออุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างไปจากภาพที่แสดงด้านบน

  คุณมีสิทธิ์ได้รับการต่ออายุการรับประกัน หากคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณภายใน 24 เดือนหลังจากวันที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เก็บรักษาใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานการซื้อเพื่อมีสิทธิ์ได้รับการต่ออายุการรับประกัน

  receipt image with date of purchase indicated

  คุณกำลังลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ Oral-B ซึ่งมี Procter & Gamble เป็นผู้ควบคุมข้อมูล เมื่อลงทะเบียนใช้งาน ถือว่าคุณรับทราบว่า:

  หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล
  [สำหรับ กิจกรรมรายการส่งเสริมการขาย ‘ออนไลน์’]

  ตามที่ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้มีการจัดกิจกรรม ราย ต่ออายุการรับประกัน เพื่อ บริการต่ออายุการรับประกันสำหรับแปรงสีฟันไฟฟ้า

  โดยการจัดกิจกรรมนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้ใน social media ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน ประมวลผลเพื่อการโปรโมต โฆษณา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใด เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังบริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้า หรือพันธมิตรกับบริษัทที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้กำชับให้ผู้รับข้อมูลจัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน 10 ปี นับจากวัน/เดือนที่กิจกรรมส่งเสริมการขายได้เสร็จสิ้น หรือ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน ต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ท่านลูกค้าได้ถอนคำยินยอมข้างต้น และจะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตาม P&G Global Consumer Privacy Policyเท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้

  บริษัทจึงขอให้ท่านอ่านนโยบายนี้ และข้อตกลงอื่นๆ อย่างรอบคอบก่อนให้ความยินยอม ซึ่งข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมายเมื่อท่านให้ความยินยอม โดยหากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขหรือนโยบายข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านถอนความยินยอมนี้ และถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบนโยบายฉบับล่าสุด โดยหากท่านยังคงข้อมูลของท่านไว้กับบริษัท บริษัทจักถือว่าท่านยอมรับนโยบายทั้งหมด ทั้งในส่วนของนโยบายที่มีอยู่แล้วและนโยบายที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย

  ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงร้องเรียนหรือขอให้บริษัทแก้ไข ระงับการใช้ ลบ ทำลายข้อมูล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้าพเจ้าซึ่งเป็นเหตุให้สิทธิของข้าพเจ้า และ/หรือ คุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น

  ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลและร่วมกิจกรรมต่อไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ บริษัท ในวันและเวลาทำการ (จ.-ศ. เวลา 9:00 น.-18:00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

  ทั้งนี้ ในกรณีที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วย เช่น Shopee Lazada Facebook ฯลฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นไปตาม Consumer Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค) ของแต่ละราย โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด

  ข้าพเจ้ายืนยันว่ามีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ ขณะให้ความยินยอม และ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความซึ่งระบุไว้ข้างต้นนี้อย่างชัดเจนแล้ว มีความประสงค์จะเข้าร่วมสมัครและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ตามข้างต้น